Vännplatsen Second Hand
Vi bryr oss!
  • vännplatsen
  • 31F1BBF0-4700-4F74-BA16-F53B2D0B62CD-uxafm-2dnze

”Här värnar man om människan på alla sätt och det gör att man mår bra. Då gör man också ett bättre jobb. Så borde det ju egentligen vara på alla arbetsplatser, men så är det tyvärr inte...”


Varför arbetsträning? Genom arbetsträning för människor med olika former av arbetshinder kan vi erbjuda stöd för att personen ska kunna  komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Det kan handla om arbetshinder i form av:
Varaktiga fysiska och psykiska funktionsvariationer.

Psykisk ohälsa 

Erfarenhet av missbruk/kriminalitet 

Stressrelaterade sjukdomar och trötthetsrelaterade utmattningstillstånd 

• Språksvårigheter

Vännplatsen erbjuder även stöd till personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert. Vi gör det genom aktiviteter som syftar till att involvera personerna för att förmå dem att förändra sin situation. 
Dagens arbetsmarknad är hård Arbetsmarknaden idag kännetecknas av en hög arbetstakt, stora krav på erfarenhet, kompetens och kunskap samt en oerhört snabb utveckling och ständig förändring. Många får inte ens chansen att komma in på arbetsmarknaden och en del slås ut, trots att de både kan och vill arbeta.
Vi har därför valt att genom våra lokala verksamheter starta ett socialt företag. Förutom att ett socialt företag inte har något ekonomiskt vinstintresse och att vinsterna går tillbaka in i verksamheten finns det även andra skillnader jämfört med andra kommersiella företag. Våra sociala företag har som huvud- uppdrag att skapa arbetsmöjligheter till de personer som står
längst ifrån arbetsmarknaden. Dessutom lägger vi stor vikt vid medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Vännplatsen är licensierade inom vägen ut och arbetar utefter karriärstödsmetoden. Denna har utvecklats tillsammans med myndigheter och Vägen ut!-kooperativen för att skapa en gemensam ingång till arbetsmarknaden — en väg-till-arbete-kedja i sociala företag. Metoden har visat sig fungera väldigt bra för människor som, av olika skäl, står långt ifrån arbetsmarknaden. Vännplatsens arbetsträning erbjuder 

Företagande och verkliga arbetsuppgifter 

Arbetsträning på en mindre arbetsplats där det sociala engagemanget står i fokus 

Behovsanpassade och varierande arbetsuppgifter 

Bredare nätverk och gemenskap
Målen med arbetsträningen är att få deltagaren att uppleva att alla delar i livet fungerar bra samtidigt. Eftersom Vännplatsen via IOGT-NTO kan erbjuda en mångfaldig föreningsverksamhet, folkhögskolor, kursgårdar, behandlingshem m.m. finns det stora möjligheter för deltagaren att få en social förankring. Därigenom stärks deltagarens sociala kompetens och det blir lättare för personen att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden.

När arbetsträningen börjar:

Studiebesök med information om arbetsplatsen 

Matchning utifrån deltagarens intresse och kompetens 

Arbetsträningsplan med mål och överenskommelser

 • Kontaktperson som hjälper till med samtal, planering och nätverksmöten
Det här ingår också i processen

Utveckla resurser med fokus på det friska 

Tillhörighet i en arbetsgrupp 

Kontinuitet i medarbetargruppen 

Stöd i drogfrihet till före detta missbrukare 

Utveckla ett personligt nätverk

Kontakta oss om du vill veta mer eller komma på besök!
Butiksnummer: 0702-22 70 09
vannplatsen@iogt.se

 

Vi håller för närvarande på att skapa innehåll för hemsidan. Vi behöver lite mer tid för att kunna matcha våra höga krav på service.

Kom tillbaka. Tack för ditt intresse!


 

  • goa volontärer
  • högt och lågt

  
Post
Samtal
Karta
Om