Vännplatsen är licensierade inom vägen ut och arbetar utefter karriärstödsmetoden.

Metoden har utvecklats tillsammans med myndigheter och Vägen ut-kooperativen i syfte att skapa en gemensam ingång till arbetsmarknaden — en väg-till-arbete-kedja inom de olika sociala företagen. Metoden har visat sig fungera väldigt bra för människor som, av olika skäl, står långt ifrån arbetsmarknaden. 


Vi är politisk och religiöst oberoende. Vi har som ett viktigt mål att skapa en gemenskap som stärker och som  kan ge deltagare en bättre tilltro till sig själva och omvärden.


Läs mera Vägen Ut

 Här får jag känna tilltro till andra! Detta gör mig mycket säkrare som person!

Socialt företag

I ett socialt företag

 där medarbetarna tidigare varit aktiva narkomaner och kanske kriminella kan samhällsvinsten vara 1 miljon kronor per person och år. I ett annat där medarbetarna har arbetshinder på grund av långvarig psykisk ohälsa är vinsten kanske ”bara” 125 – 250 000 kr per person och år.

Källa: ASP bladet

Vännplatsen Second Hand är ett socialt företag

där personer med lång arbetslöshet får möjlighet att genom arbete uppleva en känsla av sammanhang och mening.


Varför arbetsträning?

Genom arbetsträning, för människor med olika former av arbetshinder, kan vi erbjuda stöd för att personen ska kunna  komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Det kan handla om arbetshinder i form av:


  • Varaktiga fysiska och psykiska funktionsvariationer.
  • Psykisk ohälsa 
  • Erfarenhet av missbruk/kriminalitet 
  • Stressrelaterade sjukdomar och trötthetsrelaterade utmattningstillstånd 
  • Språksvårigheter


Den gemensamma drivkraften för sociala företag är att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Den egna ekonomiska vinsten står inte i centrum. Målet för sociala företag är att bidra till ett samhälle som inkluderar och är hållbart. 


Sociala företag kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad eller Vännplatsen som bedriver en Second Hand-butik.

Kännetecken för sociala företag:

  • deras affär är ett medel för att skapa samhällsnytta
  • de mäter sina resultaten i samhällsnyttiga mål
  • överskottet går tillbaka till verksamheten

Förutom arbetsträning har vi samarbete med Kriminalvården och erbjuder plats för de som ska göra sin samhällstjänst.


Vi tar även emot de som har utlokaliserade dagligverksamhet. Ett givande samarbete där individen får möjlighet att växa.